לפגישת יעוץ ללא התחייבות חייגו 02-5667667

עבודת נוער וחוק עבודת נוער

חוק עבודת נוער, התשי"ג-1953 (להלן: "חוק עבודת נוער") המובא להלן קובע תנאים מסוימים אשר מאפשרים להעסיק נוער כשכירים.

בדיקות רפואיות (סעיף 11 לחוק עבודת נוער)

עובד מגיל 16 ועד 18 חייב להיבדק אצל רופא משפחה, ולהביא אישור רפואי המתיר את העסקתו. לאחר מכן יש לפנות ללשכה לתעסוקת נוער עם האישור על מנת לקבל פנקס עבודה.

פנקס עבודה (סעיף 28  לחוק עבודת נוער )

עד לשנת 2016 על העובד לקבל פנקס עבודה מטעם שירות התעסוקה, אשר ישמר אצל המעביד כל עוד העובד מועסק אצלו. בקשה לקבלת פנקס עבודה כזה יכולה להתבצע גם מטעם המעביד.

כיום הסעיף בוטל ואילו על העובד להמציא למעביד ת.ז. במידה ואין לות.ז., עליו להביא  ת.ז של אחד ההורים וספח ת.ז. כמו כן מסמך המעיד על הסכמת ההורים להעסקתו.

גיל עבודה (סעיף 2  לחוק עבודת נוער ) 

א. 14-15 – העסקה תותר במהלך חופשת לימודים רשמית.

ב. 15 – חוק עבודת נוער מגביל את המקרים בהם ניתן להעסיק במהלך שנת הלימודים ילד אשר מלאו לו 15.

" ילד שמלאו לו 15 שנה וחל עליו לימוד-חובה לפי חוק לימוד.חובה, תש"ט-1949, לא יועבד אלא אם נתקיים אחד מאלה:
1. הילד עובד כחניך כמשמעו בחוק החניכות.
2. (בוטל).
3. ניתנה לגבי הילד הוראה לפי סעיף 5(ב)(1)(ם) לחוק לימוד-חובה, תש"ט-1949 רוצה לומר כי קיימת הוראה (לפי חוק לימוד חובה), לפיה השר משוכנע שאין הילד או הנער מסוגל ללמוד באופן סדיר במוסד חינוך מוכר.
4.מפקח מטעם משרד החינוך והתרבות אישר כי הילד השלים חינוך-חובה בתקופה קטנה מתקופת הלימוד המתאימה לגילו. "

שעות עבודה (פרק חמישי לחוק עבודת נוער)

שעות העבודה ליום עבודה הינו 8 שעות ביום ותשע שעות ביום לשבוע עבודה בן 6  ימים ולשבוע עבודה בן 5 ימים בהתאמה. בימי שישי וערב חג – עד 7 שעות.

  1. שעות נוספות – עבודה בשעות נוספות אסורה.
  1. שעות עבודה מותרות בשבוע – עד 40 שעות בשבוע.
  1. עבודת לילה – אסורה (למעט חריגים בהיתרים מיוחדים).
    עד גיל 16 – ובלבד שחוק חינוך חובה חל עליו שעות העבודה הינם מ- 08:00 עד 20:00.
    מעל גיל 16 –  שעות העבודה הינם  מ- 06:00 עד 22:00.
  1. משרד התמ"ת מחייב את המעביד לערוך רישום מדויק של שעות העבודה של עובד הנוער, במידה והרישום נעשה באמצעי שאינו מכני או אלקטרוני (כמו שעון נוכחות), יש לאשר את רישום שעות העבודה בסיומו של כל יום עבודה, בחתימה של עובד הנוער והמעביד.

עבודה במנוחה שבועית (סעיף 21  לחוק עבודת נוער )

עבודה במנוחה שבועית אסורה. המנוחה השבועית תכלול לפחות שלושים ושש שעות רצופות ותכלול את יום השבת (ליהודי), ולגבי מי שלא יהודי את יום השבת או את יום ראשון או את יום שישי.

שכר מינימום

 תעריף שכר מינימום לעובד נוער, מהווה אחוז מסוים ממנו, בהתאם לגילו:
1. עד גיל 16 – תעריף שכר מינימלי של 70% משכר המינימום במשק (16.59 ש"ח).
2. גיל 17  –  16 – תעריף שכר מינימלי של 75% משכר המינימום במשק (17.77).
3. גיל 18  –  תעריף שכר מינימלי של 83% משכר המינימום במשק (19.67).

שכר המינימום בחודש ינואר 2012 הינו 4,100 ש"ח ולשעה 22.04 ש"ח.

חופשה שנתית (סעיף 27 לחוק עבודת נוער)

 חוק חופשה שנתית מזכה את העובד ב- 18 יום, לכל שנת עבודה. רוצה לומר כי בעד ארבע השנים הראשונות לעבודה, זכאי עובד נוער ל- 18 ימי חופשה בשנה להבדיל מ-14 יום המגיעים לעובד מעל גיל 18.

תנאי העבודה :

 הפסקות(סעיף 22 לחוק)  במידה ויום העבודה עולה על 6 שעות – הפסקה בת 45 דקות לפחות, מתוכה 30 דקות של הפסקה רצופה.

   במידה ויום העבודה הינו יום שישי וערבי חג – הפסקה בת 30 דקות לפחות

*במהלך יום העבודה, זכאי העובד להפסיק את עבודתו לשם שימוש בחדר שירותים, בהתאם לצרכיו, וזמן זה יהווה חלק משעות עבודתו

**ההפסקה לא נכללת במכסת שעות העבודה ובלבד שהעובד אינו נדרש להישאר במקום העבודה בעת ההפסקה על ידי מעבידו.

  1. הודעה לעובד נוער בדבר תנאי העסקתו– יש למסור לעובד נוער הודעה על תנאי עבודתו בהתאם לחוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), וזאת תוך 7 ימים מהיום בו החל לעבוד אצל המעביד. החובה למסור הודעה כאמור, חלה גם לגבי שינוי בתנאי העסקה (ראה גם חוזר בדבר הודעה לעובד).

מס הכנסה החל על עובד נוער

 הכנסתו של  העובד חייבת במס הכנסה רגיל אולם אם העובד בגילאים 16 עד 18 הוא זכאי לנקודת זיכוי נוספת.

ביטוח לאומי החל על עובד נוער

עובד עד גיל 18 פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי ומס בריאות, ולפיכך אין ניכוי משכר העובד. אולם, המעסיק חייב בתשלום דמי ביטוח לאומי לפי האחוזים הבאים: השכר אשר עד 60% מהשכר הממוצע במשק 0.38%.
השכר אשר מעל 60% מהשכר הממוצע במשק 0.93%.

ששי זכאי,
רואה חשבון ומשפטן  (.LL.B)

מוסמך במנהל עסקים (.M.B.A)


להורדת הקובץ בפורמט PDFאין להזקק לתוכן חוזר זה מבלי לקבל עצה מקצועית מתאימה שכן אין מטרת החוזר אלא להסב את תשומת הלב לאמור בו

דילוג לתוכן