לפגישת יעוץ ללא התחייבות חייגו 02-5667667

דמי מחלה לאחר תיקון מס' 4

ביום 1 באפריל 2011 נכנס לתוקפו תיקון מס' 4 של חוק דמי מחלה, תשל"ו 1976. עיקר השינויים הכוללים בתיקון לחוק דמי מחלה מתייחסים לזכאות לצבירה של ימי מחלה כמו גם תשלום דמי המחלה אשר נגזר משיעורו. מובא להלן אופן החישוב:

א. בגין יום המחלה הראשון – לא משולם השכר (ללא שינוי).
ב. בגין יום העבודה השני והשלישי – משולם מחצית מהשכר של העובד (לפני התיקון של חוק דמי מחלה שולם 37.5% מהשכר).
ג. בגין היום הרביעי – משולם שכר מלא (לפני  התיקון של חוק דמי מחלה  שולם 75% מהשכר).

תקופת הזכאות  – תקופת הזכאות לדמי מחלה לא תעלה על תקופה מצטברת של יום וחצי לכל חודש עבודה מלא שהעובד עבד אצל אותו מעביד (18 יום לכל שנת עבודה), ולא יותר מ-90 יום, בניכוי התקופה שבעדה קיבל העובד דמי מחלה על פי חוק זה.

תקופת הזכאות של עובד במשרה חודשית כוללת ימי מנוחה שבועית וחגים (כך שיש לשלם עבורם ולנכות אותם מהמכסה הצבורה לזכותו). רכיב השכר השכיח שיובא בחשבון לעניין השכר המשמש בסיס לחישוב דמי מחלה שכר יסוד יחד עם זאת קימים רכיבי שכר נוספים כגון: תוספת ותק,תוספת מקצועית , תוספת מחלקתית ותוספת משפחה.

תשלום דמי המחלה :

א. תשלום דמי מחלה לעובד במשרה מלאה – אחת מהדרכים לחישוב דמי מחלההבאות:

1. ערך שכר יומי = שכר  חודשי
מספר  הימים  באותו  חודש
   
2. ערך שכר יומי = שכר חודשי
מספר  ימי  עבודה  בפועל   בחודש

תשלום דמי מחלה לעובד במשרה חלקית

ימי מחלה הנצברים, לעובד במשרה חלקית, אשר שבוע העבודה הנהוג במקום העבודה הוא שישה ימים בשבוע יחושב על פי הנוסחה כדלהלן:

1.5*  (מס'  ימי  העבודה  בפועל)
              25

ימי מחלה הנצברים, לעובד במשרה חלקית, אשר שבוע העבודה הנהוג במקום העבודה הוא חמישה ימים בשבוע יחושב על פי הנוסחה כדלהלן:

1.5*  (מס'  ימי  העבודה  בפועל)
              21.67

היעדרויות שבאות במניין ימי מחלה:

 1. מחלת ילד– לענין חישוב דמי מחלה עובד זכאי להעדר עד 8 ימים בשנה. עובד שהילד נמצא בהחזקתו הבלעדית עד 16 ימים בשנה.
  בשל מחלת ילד במחלה ממארת יהיה זכאי העובד לזקוף עד 30 ימים ובתנאי שהוא עובד אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה לפחות שנה.
 1. מחלת הורה– לענין חישוב דמי מחלהעובד זכאי להעדר עד 6 ימים בשנה בגין מחלת הורה שלו או של בן זוגו ובתנאי שבן הזוג הינו עובד ולא נעדר מעבדתו מכורח זכאות זו.
 1. מחלת בן זוג– לענין חישוב דמי מחלהעובד זכאי להעדר עד 6 ימים בשנה אם בן זוגו הפך להיות תלוי לחלוטין בעזרת הזולת לביצוע פעולות יום יום.
 1. הפלה– לענין חישוב דמי מחלהעובדת שהפילה רשאית להעדר מעבודתה שבוע לאחר ההפלה ואם אישר רופא כי מצב בריאותה מחמת ההפלה מחייב שתעדר זמן רב יותר אך לא יותר משישה שבועות.
 1. טיפול הפריה– לענין חישוב דמי מחלהעובדת רשאית להעדר מן העבודה לצורך סדרה של טיפולי הפריה חוץ גופנית באישור רופא מטפל ובהודעה מראש עד 16 יום לצורך כל סידרה (במקום עבודה של 5 ימים בשבוע) או 20 יום (במקום עבודה של 6 ימים בשבוע). עובד רשאי להעדר עד 12 ימים בשנה בגין טיפולי פוריות.
 1. הריון ולידה–לענין חישוב דמי מחלהעובד זכאי להעדר עד 7 ימי העדרות בשל טיפולים או בדיקות הקשורים להריון או בשל לידה של בת זוגו מהופעת הצרים ועד 24 שעות לאחר הלידה.

היעדרויות שאינן באות במניין ימי מחלה:

 1. תאונת עבודה– העובד ישופה ע"י המעביד בגין היום בו בוצעה תאונת העבודה, ובגין השאר ע"י ביטוח לאומי (ראה פירוט בחוזר הנוגע בתאונת עבודה ודמי פגיעה).
 1. תאונת דרכים– השיפוי ישולם ע"י החברה בה הרכב מבוטח.
 1. חופשת לידה– העובדת זכאית לשיפוי מביטוח לאומי למעט:

א.עובדת שחלתה ואושפזה בבית החולים תוך תקופת חופשת הלידה, לתקופה העולה על שבועים זכאית:
1. להאריך את תקופת הלידה בתקופת האישפוז, ולא יותר מארבעה שבועות נוספים על חשבון חופשת הלידה.
2. לפצל את חופשת הלידה.

ב. עובדת אשר ילדה אושפז בבית החולים במהלך חופשת הלידה העולה על שבועים זכאית להאריך את חופשת הלידה באופן מדורג כקבוע בחוק.

שמירת הריון – בהתאם לחוק עבודת נשים התשס"ז 2007 נקבע כי דינה של היעדרות עובדת על פי אישור רפואי כדין היעדרות מפאת מחלה ובלבד והעובדת אינה זכאית לגמילת שמירת הריון מהביטוח לאומי, .

פיטורי עובד בזמן מחלה – החוק אינו מגביל פיטורי עובד הנמצא בחופשת מחלה, פסיקה של בית הדין הארצי בעניין (קרן מקפת נ' לסלי פנחס) קובעת כי אין מניעה לפטר עובד השוהה בחופשת מחלה ובלבד שמוצו כל ימי המחלה של העובד.

חוק דמי מחלה – היעדרות בשל מחלת ילד
חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), התשנ"ג-1993 (להלן "החוק"), קובע כי עובד זכאי לזקוף עד 8 ימים בשנה של היעדרות בשל מחלת ילדיו. לכל הילדים כאשר ילד מוגדר עד גיל 16), וזאת  בתנאי:
א. בן זוג עובד.
ב. בן זוג לא נעדר מעבודתו.
ג. בן זוג עצמאי אשר עסק בעבודתו בימי היעדרות הילד

החוק קובע כי במשפחה חד הורית זכאי העובד לזקוף עד 16 ימי היעדרות בשנה.

ששי זכאי,
רואה חשבון ומשפטן  (.LL.B)

מוסמך במנהל עסקים (.M.B.A)


להורדת הקובץ בפורמט PDF


אין להזקק לתוכן חוזר זה מבלי לקבל עצה מקצועית מתאימה שכן אין מטרת החוזר אלא להסב את תשומת הלב לאמור בו.

דילוג לתוכן