לפגישת יעוץ ללא התחייבות חייגו 02-5667667

חוק הגנת השכר והשלכותיו

ביום 6.7.2008 פורסם חוק הגנת השכר. אשר מטיל על המעביד ונושאי משרה סנקציות פליליות. להלן עיקרי החוק:

  1. חוק הגנת השכר קובע כי על המעביד למסור תלוש שכר לעובד עד התשיעי לחודש. תלוש השכר חייב לציין פרטים לזיהוי העובד והמעביד, תאריך תחילת עבודה, ותק מצטבר אצל המעביד או במקום העבודה (לפי הגבוה),  מספר ימי עבודה ושעות עבודה בעדם משולם השכר, דמי חופשה ויתרת חופשה, דמי מחלה ויתרת מחלה, שכר רגיל ותשלומים אחרים, שכר לצורך זכויות פנסיה וניכויים.
  1. חוק הגנת השכר קובע כי על המעביד לנהל פנקס שכרהכולל את ימי העבודה, שעות העבודה, ימי חופשה ומחלה. על פי התיקון לחוק, בתובענה של עובד שבה שנויות מחלוקת שעות העבודה בגינן נתבע שכר, חובת ההוכחה תחול על המעביד.
  1. נטל ההוכחהעל פי חוק הגנת השכר –
  • גמול שעות נוספות – עד 60 שעות חודשיות הנטל חל על המעביד.
  • בנוגע לאי תשלום שעות נוספות, גמול מוחה שבועית, דמי חופשה, פדיון ימי חופשה, דמי הבראה, נסיעות ובלבד שהמעביד לא מסר תלוש שכר לעובד או מסר תלוש ללא פירוט הרכיבים האמורים חזקה היא כי נקבע לעובד שכר כולל בניגוד לסעיף 5 לחוק ויראו בשכר ששולם לו כשכר רגיל אלא אם הוכיח המעביד אחרת.
 

ששי זכאי
רואה חשבון ומשפטן  (.LL.B)
מוסמך במנהל עסקים (.M.B.A)

 

להורדת הקובץ בפורמט PDF

 

אין להזקק לתוכן חוזר זה מבלי לקבל עצה מקצועית מתאימה שכן אין מטרת החוזר אלא להסב את תשומת הלב לאמור בו.

דילוג לתוכן