לפגישת יעוץ ללא התחייבות חייגו 02-5667667

צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף

צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף (עדכון יולי 2016)

צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף החל מיום 01.01.2008.

סעיף 3 להסכם צו ההרחבה בדבר חובת הביטוח הפנסיוני מחיל את ההסכם על כלל העובדים במשק מכוח צו הרחבה (פרט לעובדים שיש להם הסכם מיטיב מכוח הסכם כלשהו). הצו יחול גם על תקופת הביניים שהינה בין האמור לחוק להסדר המיטיב אשר טרם חל.

 1. תנאי הזכאות לפנסיה לפי צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף
 2. על כל עובד החל מגיל 21 לגבר ו – 20 לאישה ועד גיל פרישת חובה עפ"י חוק גיל  הפרישה (שהוא גיל 67 לגבר ולאשה).
 1. עובד שישלים 6 חודשי עבודה – הזכאות לביטוח מיום ההשלמת תקופת העבודה האמורה.
 1. עובד שהתחיל לעבוד במקום עבודה אשר בבעלותו הסדר לביטוח פנסיוני יהיה זכאי להיות מבוטח מהיום הראשון לעבודה. יחד עם זאת  ביצוע ההפרשות בפועל יחל לגביו לאחר 3 חודשי עבודה רטרואקטיבית למועד תחילת עבודתו, או בתום שנת המס, המוקדם מביניהם.
 1. אי-תחולת צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף

עובד מבוטח או שמעבידו מחויב לבטחו מכוח הסכם לביטוח פנסיוני, ובלבד שמתקיים לגביו אחד מהתנאים הבאים:

 1. שיעור ההפרשות בגינו לקופת גמל, לרבות לקרן פנסיה, הוא לפחות 17.5% משכרו.
 2. הסדר ביטוחי אחר הכולל את השיעורים על פי חוק (חלק עובד ומעביד לתגמולים וחלק מעביד לפצויים).
 3. במידה וקיים הסדר ביטוחי כמו הפרשות לקופות גמל יחול רק ההשלמות לפי השיעורים המצוינים בחוק.
 4. הסדר פנסיה הכולל לפחות השיעורים על פי חוק ומטיב עם עובד.
 5. השכר לצורך ביטוח פנסיוני ורכיביו לפי צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף

 השכר המבוטח הינו השכר הקובע כפי שקבוע בחוק פיצויי פיטורים ובתקנות ויכלול את שכר הבסיס וכן את כל התוספות הקבועות להן זכאי העובד, המהוות חלק מהשכר הקובע לפיצויים, כקבוע בתקנות.

השכר המרבי אשר מבוטח בגובה השכר הממוצע במשק (כמשמעותו בסעיף 2 לחוק הביטוח הלאומי – 8,307 ש"ח בשנת 2011).

 1. שיעור הפנסיה והמועד לתשלומה לפי צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף

 שיעורי ההפרשות מהשכר כהגדרתו בסעיף זה לעיל, יהיו בהתאם לאמור להלן, וישולמו מידי חודש בחודשו בהתאם לטבלה הבאה:

החל מיום… ואילך

הפרשות

עובד

הפרשות

מעביד

הפרשות מעביד

לפיצויים

סה"כ

1.1.2008

0.833%

0.833%

0.834%

2.5%

1.1.2009

1.66%

1.66%

1.68%

5%

1.1.2010

2.5%

2.5%

2.5%

7.5%

1.1.2011

3.33%

3.33%

3.34%

10%

1.1.2012

4.16%

4.16%

4.18%

12.5%

1.1.2013

5%

5%

5%

15%

1.1.2014

5.5%

6%

6%

17.5%

 1.7.2016

 5.75%

 6.25%

 6%

 18%

 1.1.2017

 6%

 6.5%

 6%

 18.5%

     
 1. בחירת ההסדר הפנסיוני

 העובד רשאי לבחור את קרן פנסיה או קופת גמל בה יבחר להיות מבוטח וזאת בתוך 60 יום ממועד תחילת עבדותו אצל המעסיק, ויודיע למעסיקו על כך בכתב.

עובד שלא הודיע למעסיקו בכתב בפרק הזמן הנקבע הנ"ל על הקופה בה בחר להיות מבוטח, יבטח אותו מעסיקו בקרן פנסיה מקיפה חדשה.

העובד יהיה זכאי לבחור או לעבור בכל עת לקופת גמל אחרת לפי בחירתו .

 1. השלמת פיצויי פיטורים

 חובת התשלום לפיצויי פיטורים לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963 (להלן – חוק פיצויי פיטורים), הינה 8.33%. תשלומי המעסיק לרכיב הפיצויים לפי צו ההרחבה נקבעו בשיעורים שונים לחוק האמור בסעיף קטן זה (ראה סעיף 4 עמודה רבעית).

המעביד מחויב להשלים את פיצויי הפיטורים עד לשיעור הקבוע בחוק פיצויי פיטורים, על כן המעביד רשאי להפריש באופן שוטף את ההשלמה לפיצויי פיטורין.

תשלומי המעביד עבור רכיב פיצויי הפיטורים לא ניתנות להחזרה למעביד, למעט:

 1. במידה והעובד משך כספים מקופת גמל לפני שקמה לו או לשאיריו זכאות לקבלת כספים מקופת הגמל לפי תקנונה וזאת רק בשל אירוע           מזכה בלבד (אירוע מזכה מוגדר כמוות, נכות, או פרישה בגיל 60 ויותר).
 2. אם נשללה זכות העובד לפיצויי פיטורים בפסק דין מכח סעיפים 16 ו-17 לחוק פיצויי פיטורים.
 1. מסמכים מצורפים:

 עמוד 4 – צו הרחבה (נוסח משולב) לפנסיה חובה – בתוקף מ-27 בספטמבר 2011 לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957.

עמוד 11 – צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק – בתוקף עד 26 בספטמבר 2011 לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957.

 

ששי זכאי

רואה חשבון ומשפטן  (.LL.B)

מוסמך במנהל עסקים (.M.B.A)

 

להורדת הקובץ בפורמט PDF

 

אין להזקק לתוכן חוזר זה מבלי לקבל עצה מקצועית מתאימה שכן אין מטרת החוזר אלא להסב את תשומת הלב לאמור בו

דילוג לתוכן