לפגישת יעוץ ללא התחייבות חייגו 02-5667667

שעות נוספות

סעיף 1 לחוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א-1951 (להלן "חוק שעות עבודה ומנוחה") מגדיר את מספר מונחים אשר חלקם מובאים להלן:

"שעות עבודה" פירושו – הזמן שבו עומד העובד לרשות העבודה, לרבות הפסקות קצרות ומוסמכות הניתנות לעובד להחלפת כוח ואויר, ולרבות הפסקות לפי סעיף 20א(א) חוץ מהפסקות על פי סעיף 20.

"שעות נוספות" פירושו – שעות העבודה העודפות –
(א) על התחום שנקבע ליום עבודה בסעיף 2, או על יום עבודה שייקבע על פי סעיף 4, או
(ב) על התחום שנקבע לשבוע עבודה בסעיף 3, או על שבוע עבודה שייקבע על פי סעיף 4.

"עבודת לילה" פירושו – עבודה ששתי שעות ממנה, לפחות, הן בתחום השעות שבין 22:00 ובין 06.00.

" 20. הפסקות (תיקון: תש"ס)

(א) ביום עבודה של שש שעות ולמעלה, תופסק העבודה למנוחה ולסעודה ל-3/4 שעה לפחות, ובכלל זה תהיה הפסקה רצופה אחת של חצי שעה לפחות; ביום שלפני המנוחה השבועית וביום שלפני חג ההפסקה היא של חצי שעה לפחות.

(ב) הפסקה לפי סעיף קטן (א) לא תעלה על שלוש שעות.

(ג) בעת הפסקה לפי סעיף קטן (א) הנמשכת חצי שעה או יותר רשאי העובד לצאת מהמקום שבו הוא עובד, אלא אם נוכחותו במקום העבודה היא הכרח לתהליך העבודה או להפעלת הציוד והשימוש בו, והעובד נדרש על ידי מעבידו להישאר במקום העבודה, ובמקרה זה ייחשב זמן ההפסקה כחלק משעות העבודה.

(ד)  עובד רשאי להתפלל במהלך יום עבודתו בהתאם לדרישות דתו; זמן התפילה ייקבע במקום העבודה בהתאם לצורכי העבודה ואילוציה, ובהתחשב בדרישות דתו של העובד. "

" 7. שעות המנוחה השבועית

(א) לפחות שלושים ושש שעות רצופות לשבוע הן המנוחה השבועית של העובד.

(ב) המנוחה השבועית תכללו –

(1) לגבי יהודי – את יום השבת.

(2) לגבי מי שאינו יהודי – את יום השבת או את יום הראשון או את היום הששי בשבוע, הכל לפי המקובל עליו כיום המנוחה השבועית שלו.

"שבת" עבודה בשבת על פי הפסיקה נחשבת מרגע כניסתה ועד רגע יציאתה (ע"פ 1002/02 מדינת ישראל נ. עיוב יעקוביאן).

שעות עבודה

פרק רביעי: עבודה בשעות אסורות -חוק שעות עבודה ומנוחה קובע כי למעט חריגים לא ניתן להעסיק עובדים בשעות נוספות, יחד עם זאת שר העבודה רשאי להתיר עבודה בשעות נוספות.

היתר כללי אשר פורסם בשנת 1977 בדבר העבדה בשעות נוספות לכל העובדים קובע כי ניתן להעסיק עובד 4 שעות נוספות ליום, ואילו השעות הנוספות המרביות הינם 12 שעות לשבוע.

א. משרה של שישה ימים בשבוע – שעות העבודה הינם 8 שעות עבודה ביום, ו- 7 שעות עבודה בלילה. צו ההרחבה בדבר קיצור שעות עבודה קובע כי שעות העבודה השבועיות הינם 43 שעות.

ב. משרה של חמישה ימים בשבוע – שעות העבודה מוגדרות בהיתר כללי להעבדה בשעות נוספות מחודש יוני 1989.  שעות העבודה הינם 8.6 שעות עבודה ביום, ו- 7.6 שעות עבודה בלילה לפי פרשנות אחת של הצו, פרשנות אחרת גורסת 7 שעות עבודה בלילה. צו ההרחבה בדבר קיצור שעות עבודה קובע כי שעות העבודה השבועיות המרביות הינם 43 שעות, ואילו השעות הנוספות המרביות הינם 15 שעות לשבוע.

תגמולים בגין עבודה

א. שעות נוספות (ס' 16לחוק שעות עבודה ומנוחה) – בגין השעתים הראשונות 125% לפחות משכרו הרגיל, ובגין השעתים הבאות 150% לפחות משכרו הרגיל.
בנוגע לעובד בשכר חודשי אפשר לתת זאת במנוחה אך באותו יחס.

ב. מנוחה שבועית (ס' 17 לחוק שעות עבודה ומנוחה) – 150% משכרו הרגיל.

ג. שעות נוספות במנוחה השבועית – בגין השעתים הראשונות 175% לפחות משכרו הרגיל, ובגין השעתים הבאות 200% לפחות משכרו הרגיל.

חוק שעות עבודה ומנוחה מחייב את המעביד לנהל פנקס שעות עבודה

" 25. פנקס שעות עבודה וכו':

(א) מעביד חייב לנהל פנקס בדבר שעות עבודה, שעות מנוחה שבועית, שעות נוספות, גמול שעות נוספות וגמול עבודה במנוחה השבועית, ובו יירשמו הפרטים שייקבעו בתקנות.

(א1) (1) לעניין שעות עבודה, שעות מנוחה שבועית ושעות נוספות ייערך הרישום בפנקס שעות העבודה באופן שוטף ויכלול רישום שעות עבודה בפועל.

(2) לא בוצע הרישום בפנקס כאמור בפסקה (1) באמצעים מכניים, דיגיטליים או אלקטרוניים, ייחתם הרישום מדי יום בידי העובד ויאושר בחתימת אחראי שהמעביד מינה לכך, ……. ."

נטל ההוכחה בדבר שעות עבודה

תיקון 24 לחוק הגנת השכר משנת 2008 קובע כי נטל ההוכחה בדבר שעות העבודה להם העובד זכאי לתגמולהינם של המעביד. מעביד אשר לא יתליח לשכנע את בית המשפט יחוייב ב -60  שעות עבודה כל חודש עבודה. על כן משרדי ממליץ להעיזר באמצעים אלקטרונים (שעוני נוכחות במקום העבודה, החתמות דרך חסרות סלולריות, כרטיסי עבודה וכו'.

 

ששי זכאי,
רואה חשבון ומשפטן  (.LL.B)

מוסמך במנהל עסקים (.M.B.A)

 

להורדת הקובץ בפורמט PDF

 

אין להזקק לתוכן חוזר זה מבלי לקבל עצה מקצועית מתאימה שכן אין מטרת החוזר אלא להסב את תשומת הלב לאמור בו

דילוג לתוכן