לפגישת יעוץ ללא התחייבות חייגו 02-5667667

הודעה לעובד בדבר תנאי עבודתו

חוק הודעה לעבוד מחייב את המעביד למסור לעובד הודעה בכתב בדבר תנאי עבודתו.

הודעה לעובד תכלול, בין היתר, את הפרטים הבאים:

  1. זהות המעביד והעובד.
  2. תאריך תחילת העבודה ואם החוזה לתקופה קצובה – תקופת העובדה.
  3. תיאור עיקרי התפקיד.
  4. ציון שמו או תאורו של המונה הישיר של העובד.
  5. סך כל התשלומים המשתלמים לעובד כשכר עבודה ומועדי תשלום השכר.
  6. אורכו של יום העבודה הרגיל או שבוע העבודה הרגיל של העובד.
  7. יום המנוחה השבועי של העובד.
  8. סוגי תשלומים של המעביד ושל העובד בעבור תנאים סוציאליים של העובד, וכן פירט הגופים שאליהם המעביד מעביר בפועל את התשלומים האמורים (אם החל המעביד להעביר בפועל לאחר מסירת ההודעה ימסור לעבוד הודעה נפרדת).
  9. במידה ויש ארגון עובדים שם ארגון העבודה והמען לפניה אליו.

 

במידה וחל שינוי בתנאי העבודה של העובד כפי שפורטו בהודעה ימסור המעביד לעובד הודעה תוך 30 ימים מהיום שנודע לו השינוי למעט שינויים הנובעים משינוי בדין ו/או עדכון מכוח הדין ו/או מכוח הסכם תשלומים שהוא חייב  בהם ו/או שינוי המופיע בתלוש השכר של העובד.

ששי זכאי,
רואה חשבון ומשפטן  (.LL.B)

מוסמך במנהל עסקים (.M.B.A)

להורדת הקובץ בפורמט PDF

 

אין להזקק לתוכן חוזר זה מבלי לקבל עצה מקצועית מתאימה שכן אין מטרת החוזר אלא להסב את תשומת הלב לאמור בו.

 

דילוג לתוכן