לפגישת יעוץ ללא התחייבות חייגו 02-5667667

ימי חג ויום הזיכרון לחללי מערכות ישראל

עובד ששכרו משתלם על בסיס חודש זכאי לשכר עבודה גם עבור ימי חג החלים באותו חודש.

עובד בשכר (שכרו משתלם על בסיס מסוים קרי שעות, ימים וכו') זכאי לשכר עבודה עבור ימי חג החלים באותו החודש בהתאם לצו ההרחבה של המגזר העסקי אשר הוחל על כל ענפי המשק החל משנת 2000.

הזכאות לתשלום הינם  עבור תשעה ימי חג : 

א. שני ימי ראש השנה.

ב. יום הכיפורים.

ג. שני ימי סוכות.

ד. שני ימי פסח.

ה. חג שבועות.

ו. יום העצמאות.

עובדים שאינם יהודים: 

עובדים שאינם יהודים יכולים לבחור את הזכאות לתשלום לפי החגים היהודים או על פי חגיהם. 

אעובדים מוסלמים – א. עיד אלפטר,   ב. ארבע ימים בגין עיד אלדחא,   ג. מוחרם,   ד. יום וחג הולדת הנביא.

במידה והעובד המוסלמי בחר להחיל את החגים שלו, יש לשלם לעובד סך של שבעה ימי חג.

בעובדים נוצרים – א. שני ימים בגין חג המולד,   ב. ראש השנה הנוצרי,   ג. חג ההתגלות,   ד. שישי לפני פסחא,   ה. עליה השמימה.
במידה והעובד הנוצרי בחר להחיל את החגים שלו, יש לשלם לעובד סך של שישה ימי חג.

געובדים דרוזים – א. ארבעה ימים בגין חג הקורבן,   ב. ארבעה ימים בגין חג הנביא שועייב.
במידה והעובד הדרוזי בחר להחיל את החגים שלו, יש לשלם לעובד סך של שמונה ימי חג.

צו ההרחבה מתנה את הזכאות לתשלום עבור ימי חג לעובד שאינו על בסיס חודשי בהתקיים שני התנאים במצטבר:

 א. העובד החל את עבודתו שלושה חודשים קודם לכן.
ב. העובד לא נעדר מהעבודה סמוך ליום החג (יום לפני החג ויום אחרי החג), אלא בהסכמת המעביד.  

ג. יום הזכאות בגין החג היינו יום עבודה (ולא שבת או חופש אחר).

נציין כי במידה והחג נופל ביום הפנוי של העובד, המעסיק יכול לבחור שלא לשלם לעובד (לשון החוק אפלה, ובנוסף אין פסיקה בנושא).

מספר שעות עבודה בערב החג :

 א. עובד שמועסק 5 ימים בשבוע (עובד 9 שעות ביום) – לא יעלה יום עבודה על 8 שעות עבודה במידה ולא חל הסכם קיבוצי.
ב. עובד שמועסק 6 ימים בשבוע (עובד 8 שעות ביום) – לא יעלה יום עבודה על 7 שעות עבודה

מספר שעות העבודה בחול המועד :

בחוק אין התייחסות לשעות העבודה ב"חול המועד" או לתשלום בגינן. רוצה לומר כי להערכתי ימי העבודה בחול המועד הינם ימי עבודה רגילים עם כל המשתמע מכך.

ימי חג שלא עובדים בהם (למשל ימי חג בזמן חופשה שנתית) :

 ימי חג שלא עובדים בהם, אם על פי חוק ואם על פי הסכם או נוהג, להוציא ימי מנוחה שבועית, לא יובאו במנין ימי חופשה. רוצה לומר כי אין להוריד ממכסת ימי החופשה את ימי החג.

מחלה במהלך חג :

בחוק ימי חג אין התייחסות לאופן תשלום ימי מחלה שחלים בימי חג. טענה אפשרית  כי העובד שחלה במהלך החג זכאי לתשלום מלא גם בגין ימי החג. טענה נגדית אפשרית גורסת  שיש להתייחס לימי המחלה הנ"ל כאל ימי מחלה לכל דבר, ולשלם לעובד בהתאם לחוק דמי מחלה.

שכר בעד עבודה בחג :

 א. ישלם לו מעביד בעד שעות אלה שכר עבודה לא פחות מ- ½1 משכרו הרגיל.
 ב. יתן לו המעביד, במקום שעות המנוחה השבועית שבהן עבד, שעות מנוחה במספר ובזמן שנקבעו בהיתר שלפיו הועבד.
 ג. היה שכרו של העובד על בסיס של חודש או של תקופה ארוכה יותר, יהא המעביד זכאי ליתן לעובד, במקום הגמול הרשום לעיל, מנוחה של שעה וחצי לפחות תמורת כל שעה משעות המנוחה השבועית שבה עבד.

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל :

 החוקים  יום הזכרון לחללי מערכות ישראל, וחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה קובעים כי עובד רשאי להיעדר מעבודתו ביום זה ויקבל את שכרו בתנאישקרוב משפחה  (הורים, הורי הורים, בן זוג, ילדים, אחים ואחיות) הינו חלל מערכות ישראל, או מי שנפטר בעקבות פעילות איבה.

ששי זכאי,
רואה חשבון ומשפטן  (.LL.B)

מוסמך במנהל עסקים (.M.B.A)

 

להורדת הקובץ בפורמט PDF

 

אין להזקק לתוכן חוזר זה מבלי לקבל עצה מקצועית מתאימה שכן אין מטרת החוזר אלא להסב את תשומת הלב לאמור בו

דילוג לתוכן