לפגישת יעוץ ללא התחייבות חייגו 02-5667667

עובדים זרים ועובדים מהאזור

 א. חוק עובדים זרים מסדיר שורה של הגנות לעובדים הזרים כגון:

חוזה התקשרות– חובה על המעביד לעגן את התקשורת עם עובדים זרים בחוזה עבודה מפורט בכתב ומתורגם

 1. מגורים לעובדים      זרים– חובה על המעביד לדאוג למגורים הולמים לעובדים הזרים תוך שמירה על תנאי תברואה ובטיחות (תקנות עבודים זרים התש"ס – 2000 מפרט מה הם מגורים הולמים), המעביד רשאי לנכות משכרם של עובדים זרים החזר הוצאות מגורים לפי איזור מגוריהם:

אזור המגורים

סכום מרבי בשקלים

ירושלים

318.36

תל אביב

362.28

חיפה

241.55

מרכז

241.55

דרום

214.72

צפון

197.58

נקבע כי אם המגורים הינם בבעלות המעביד הוא רשאי לנכות משכרם של העובדים הזרים סכום שלא יעלה על מחצית הסכום המרבי לפי העניין.
בנוסף רשאי המעסיק לנכות  משכרם של העובדים הזרים 78.51 ש"ח עבור הוצאות נלוות או 67.49 ש"ח מעובד סיעוד המתגורר בבית מעבידו.

 1. ביטוח בריאות– חובה על המעביד לדאוג לעובדים הזרים לביטוח בריאות הולם, המעביד רשאי לנכות משכרם של עובדים זרים עד שליש מסכום מהתשלום בגין הביטוח הרפואי (לעובד סיעודי עד מחצית) ובתנאי שלא יעלה על  106.02 ש"ח לביטוח.
 1. מסמכים שיש להחזיק במקום העבודה– חובה על המעביד להחזיק במקום העבודה (או במקום ניהול עסקיו אם קיבל אישור על כך בכתב):

א. חוזי עבודה עם העובדים הזרים ותרגומם.
ב. פוליסות ביטוח רפואי בשפה שהעובדים הזרים מבינים.
ג. רישום מען מגוריהם של העובדים הזרים.
ד. פנקס שכר של העובדים הזרים.
ה. פנקס שעות עבודה של שלושת חודשי העבודה האחרונים של העובדים הזרים.

 1. דוחות למדור התשלומים– חובה על המעסיק למסור למדור התשלומים:

א. חוזי עבודה עם העובדים הזרים ותרגומם.
ב. פוליסות ביטוח רפואי בשפה שהעובדים הזרים מבינים.
ג. רישום מען מגוריהם של העובדים הזרים.
ד. פנקס שכר של העובדים הזרים.
ה. פנקס שעות עבודה של שלושת חודשי העבודה האחרונים של העובדים הזרים.

 1. אגרות– בקשה להעסקה שלעובדים הזרים מלווה בחיוב אגרות:

א. עובדים זרים בסיעוד מחויבים לשלם אגרת בקשה. 
ב. מעביד שהוא קבלן כח אדם בענף הבניין מחויב בתשלום דמי היתר עבודה, למעט מעביד של עובדים זרים בענף הבנין שאינו קבלן כח אדם פטור מתשלום דמי ההיתר.

 1. זכויות נוספות מכוח דיני העבודה– עובדים זרים זכאים לכל הזכויות המוקנות בחוקי העבודה השונים לעובדים אזרחי המדינה ובפרט: להבראה, לנסיעות, להודעה מוקדמת, לתוספת יוקר,  וכיוצא בזה. לעניין פיצויי פיטורים וקופות גמל בהתאם לתיקון לחוק עובדים זרים, הקרן לעובדים זרים תהווה תחליף לחובת המעביד בדבר פיצויי פיטורים וגמל
 1. היטל בגין עובדים זרים(חוק ההתיעלות הכלכלית)- חובת המעביד לשלם היטל על העסקת עובדים זרים. היטל לא ינוכה במישרין או בעקיפין מהכנסה של העובדים הזרים. ושיעורו מובא להלן:

מיום 1 בינואר 2010 ההיטל בשיעור 20%, 15% בענף הבניין, 10.75% במסעדות האתניות, 10% בענף החקלאות.

מיום 1 בינואר 2011 ההיטל בשיעור 20%, 15% בענף הבניין, 13.75% במסעדות האתניות, 10% בענף החקלאות.

מיום 1 בינואר 2012 ואילך ההיטל בשיעור 20%, 15% בענף הבניין, 15% במסעדות האתניות, 10% בענף החקלאות.

חריגים – קיימת קבוצה של חריגים אשר עליהם החוק אינו חל:

עובדים זרים שהם תושבי יהודה ושומרון וחבל עזה, למעט שטחי עזה ויריחו, אשר אינם אזרחי ישראל כהגדרתו בסעיף 3א לפקודת מס הכנסה (פלסטינים תושבי יש"ע).

 1. עובדים זרים  שהם אזרחים במדינה גובלת את ישראל, ובלבד שעל פי רוב בתום יום העבודה הוא חוזר לאותה מדינה.
 2. עובדים זרים המועסק כדין במתן טיפול סיעודי.
 3. עובדים זרים העוסקים כעיתונאי חוץ.
 4. עובדים זרים העוסקים כספורטאי חוץ.
 5. עובדים זרים בעל הכנסות גבוהות – לפחות פעמים השכר הממוצע במשק.
 1. נקודות זיכוי– עובדים זרים  המוגדרים כתושב חוץ שאינם מומחים ובלבד ששהייתם והעסקתם בארץ חוקית, זכאי ל- 2.25 נקודות זיכוי או ל- 2.75  נקודת זיכוי לעובדת. תושב חוץ אשר שהה בארץ חלק משנת המס יחושבו לו נקודות הזיכוי באופן יחסי. הוא הדין בנוגע לניכויים וזיכויים לפי סעיף 45 ו-47 לפקודת מס הכנסה.
 1. חיוב בביטוח לאומי– הברוטו ממנו מנכים מס הכנסה מהווה גם בסיס לניכוי ביטוח לאומי שיעור דמי הביטוח:

שכר

חלק העובד

חלק המעביד

חלק עובד ומעביד

שיעור מופחת (עד 60% מהשכר הממוצע)

0.04%

0.49%

0.53%

שיעור מלא (מעל 60% מהשכר הממוצע)

0.87%

0.77%

1.64%

ענפי הביטוח לאומי כדלקמן : ביטוח נפגעי עבודה, ביטוח פשיטת רגל ופירוק תאגיד וביטוח אמהות (הכולל דמי לידה, מענק אשפוז, מענק לידה וקצבת לידה ובלבד שהלידה אירעה בישראל).

 1. אחריות המעסיק– עובדים זרים אשר מעבידו חברת כח אדם ומועסק ע"י מעסיק אחר, המעסיק האחר אחראי על שמירת זכויותיו של העובדים הזרים (תשלום מלוא שכרו, הסדרת ביטוח רפואי והעמדת מגורים הולמים עבור העובד)
 1. תקרת הניכוי מהעובדים הזרים– כל הניכויים גם יחד אינם יעלו על 25% משכרו. 
 1. שר התמ"ת  רשאי להקיםקרן לעובדים זרים ולקבוע תנאים בדבר חבות מעביד של עובדים זרים להפריש לקרן סכום בעד כל עובד זר שהועסק על ידו.
 1. מומחה חוץ– תקנות מס הכנסה (ניכוי שהייה לתושב חוץ) מגדירות מומחה חוץ כתושב חוץ ומי שעונה לכל התנאים כדלקמן:
 1. שוהה בישראל על פי דין.
 1. הוזמן שלא ע"י קבלן כוח אדם כהגדרתו בחוק העסקת עובדים ע"י קבלני כוח אדן או מתווך כוח אדם כהגדרתו בתקנות.
 1. בכל תקופת שהותו בישראל עסק במומחיותו היחודית.
 1. בעד עיסוקו שולם לו סכום העולה על 10,800 ש"ח המוכפל בחודשי שהייתו בישראל (החל מ- 01/01/2006).

מומחה חוץ, בהתאם לתקנות, זכאי לניכוי הוצאות  שהייה במשך 12 החודשים הראשונים לשהייתו בארץ ולאחר מכאן ל2.25 נקודות זיכוי.
הוצאות שהייה הינם:

 1. הוצאות דיור – כל הוצאות הדיור, בין אם שהה בבית מלון ובין ששהה בשכירות (חשמל, מים, גז, ארנונה, ועד בית).
  2. ארוחות – ההוצאות המקסימליות הינם 50% מהשכר הרגיל. הוצאות אירוח ללא קבלות יוקרו עד לתקרה (270 ש"ח ליום).
  3. הוצאות טיסה.
 1. תשלום שכר לעובדים זרים במטבע חוץ – היתר הפקוח על המטבע מתיר למעביד לקנות מטבע חוץ ולשלם בו לעובדו באמצעות סוחר מוסמך (בנק).
  חוזר 1430/96 קובע כי העברת תשלומי משכורת לחו"ל במט"ח, על ידי עובדים זרים או מעבידיהם, תיעשה אך ורק על פי אישור רשויות המס (משרד השומה או נציבות מס הכנסה).

ב. עובדים זרים ועובדים מהאזור (שירות התעסוקה)

 1. היתר עבודה בכתב– מעביד יעסיק עובדים זרים רק אם התיר הממונה בכתב את העסקתם אצל אותו מעביד, ובלבד שיעמוד בתנאי ההיתר.
 1. הגשת דוחות– השר רשאי לחייב מעביד של עובדים זרים להגיש דין וחשבון לממונה.
 1. תנאים למתן ההיתר– השר יהיה רשאי לקבוע תנאים למתן היתר להעסקת עובדים זרים וכן לקבוע הוראות על חבות מעביד המבקש היתר להעסקת עובדים זרים.
 1. סירוב של הממונה לאשר העסקת עובדים זרים– מעביד שלא יקיים תנאי שקבע השר, או חובה החלה כלפי עובדיו הזרים או יעכב תחת ידיו מסמך זיהוי או דרכון של עובדים זרים לאחר שתינתן לו הזדמנות להשמע דבריו רשאי הממונה לסרב לבקשת המעביד לאשר העסקת עובדים זרים למשך תקופה שלא תהיה יותר משנה אחת.
 1. היתר זמני– אם בוטל היתר להעסקת עובדים זרים, רשאי הממונה ליתן למעביד אישור זמני להמשך העסקת עובדים זרים למשך תקופה שלא תעלה על שלושה חודשים אם נוכח שהדבר דרוש להגנה על העובדים ובהתחשב בנסיגות ביטול ההיתר.
 1. עובדים מהאזור, ומשטחי עזה ויריחו:

א. תשלום גמול העבודה – המעביד ישלם לעובדיו גמול עבודה באמצעות הממונה או בחלקו באמצעות הממונה ובחלקו במישרין.

המעביד או הממונה רשאים לשלם את גמול העבודה, על פי הודעת העובד בכתב גם באמצעות בנק באזור או בשטחי עזה וירחו.

הממונה יעביר לעובד את סכום העבודה שגבה, בניכוי דמי ביטוח וכל סכום שחובה לנכותו.

ב. אחריות המעביד – מתן התשלום לעובד לא גורעת מזכויותיו של העובד כלפי המעביד הנוגעת באיחור בתשלום גמול העבודה בידי המעביד.

ג. דיווח שוטף לממונה – המעביד ימסור לממונה דוחות חודשים, וטפסים בהתאם לתקנות.

ד. מסירת מידע כוזב ואו אי מתן קיום החובה – מעביד שימסור מידע כזוב או שלא קיים את החובה  להעביר את גמול העבודה במועד לממונה יחויב בקנס לפי סעיף 61  לחוק העונשין.

ששי זכאי,
רואה חשבון ומשפטן  (.LL.B)

מוסמך במנהל עסקים (.M.B.A)

 

להורדת הקובץ בפורמט PDF

אין להזקק לתוכן חוזר זה מבלי לקבל עצה מקצועית מתאימה שכן אין מטרת החוזר אלא להסב את תשומת הלב לאמור בו

דילוג לתוכן