לפגישת יעוץ ללא התחייבות חייגו 02-5667667

הלוואה לעובד שאינו נחשב כשכיר בעל שליטה

א. הלוואה עד לגבהה 8,760 ש"ח (נכון לשנת 2022)

המעביד יזקוף הפרשי הצמדה בלבד וזאת בהתאם לתקנות מס הכנסה. במידה והמעביד אינו מעוניין לחייב את העובד בהפרשי הצמדה אזי יש לזקוף במשכורת את הפרשי ההצמדה לעובד כשווי הלוואה. המשמעות גידול בהכנסה דהינו תשלום מס הכנסה, ביטוח לאומי ודמי בריאות בשל ההטבה שניתנה לעובד עד גבהה הסכום המינימלי המצוין בחוק. במידה והמעביד עוסק לצורך מס ערך מוסף, הלוואה שניתנת לעובד נחשבת כעסקה לצורך מס ערך מוסף, ולכן חייבת במע"מ.

ב. הלוואה אשר גבהה מ-8,760 ש"ח (נכון לשנת 2022)

סעיף 3 (ט) לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש] -1965 (להלן "הפקודה") חל. המעביד יחייב את העובד בהתאם לתקנות לקביעת שיעור הריבית המינימלית לעניין סעיף 3 (ט) לפקודה, בגבהה שיעור העלות הכוללת הממוצעת לאשראי הלא צמוד הניתן לציבור על ידי הבנקים שמפרסם בנק ישראל לפי ההגדרה, "שיעור עלות האשראי המרבי" בסעיף 5 לחוק הסדר הלוואות חוץ בנקאיות, התשנ"ג 1993- שפורסם לאחרונה לפני חודש דצמבר בשנה פלונית.
עוד נציין כי הרבית לצורך סעיף 3 (י) לפקודה בגבהה 75% משיעור העלות הכוללת הממוצעת לאשראי הלא צמוד הניתן לציבור על ידי הבנקים שמפרסם בנק ישראל.

במידה והמעביד אינו מעוניין לחייב את העובד בהפרשי הצמדה אזי יש לזקוף במשכורת את הפרשי ההצמדה לעובד כשווי הלוואה. המשמעות גידול בהכנסה דהינו תשלום מס הכנסה, ביטוח לאומי ודמי בריאות בשל ההטבה שניתנה לעובד עד גבהה הסכום המינימלי המצוין בחוק.

שיעור הריבית המינימלית: 

א. שיעור הריבית לעניין סעיף 3(ט) בשנת 2022 – 3.23%.
ב. שיעור הריבית לעניין סעיף 3(י) בשנת 2022 – 2.42%.

דרישת הכתב

 רצוי ומומלץ כי הסכם ההלוואה לרבות תנהה יעלו בכתב ויחתמו ע"י המעביד והעובד, לא רק זאת אף יתיחסו לאפשרות של סיום יחסי עובד מעביד, לרבות אפשרויות של קיזוז יתרת ההלוואה.

ניכויים מהשכר

 סעיף 25 לחוק הגנת השכר, התשי"ח 1958, קובע כי הניכוי המרבי ממשכורתו של העובד לא יעלה על יותר מ-25% מהשכר החודשי של העובד.

ששי זכאי,
רואה חשבון ומשפטן  (.LL.B)

מוסמך במנהל עסקים (.M.B.A)

 

להורדת הקובץ בפורמט PDF

 

אין להזקק לתוכן חוזר זה מבלי לקבל עצה מקצועית מתאימה שכן אין מטרת החוזר אלא להסב את תשומת הלב לאמור בו.

דילוג לתוכן