הגדרת עוסק עצמאי בביטוח לאומי

הנידון: הגדרת עוסק עצמאי בביטוח לאומי

א. הגדרת עובד עצמאי – ביטוח לאומי – ס' 1 לחוק[1]

עובד עצמאי – לעניין שנת מס פלונית או חלק ממנה מי שעסק באותה תקופה במשלח ידו שלא כעובד והתקיים בו אחד מאלה:

1. הוא עסק במשלח ידו, לפחות עשרים שעות בשבוע בממוצע.

2. הכנסתו החודשית הממוצעת ממשלח ידו לא פחתה מסכום השווה ל-50% מהשכר הממוצע; (השכר הממוצע בשנת 2023  -11,870 ש"ח  ו-50% – 5,935 ש"ח).

3. הוא עסק במשלח ידו לפחות 12 שעות בשבוע בממוצע והכנסתו החודשית הממוצעת ממשלח ידו לא פחתה מ- 15% מהשכר הממוצע (שני התנאים צריכים להתקיים במצטבר). (השכר הממוצע בשנת 2023  – 11,870 ש"ח  ו – 50% – 1,781 ש"ח).

 

ב. עצמאי שאינו עונה להגדרה

1. החוק אינו מגדיר מיהו עצמאי שלא עונה להגדרה. מושג זה הוא שיורי, דהינו עצמאי שלא עונה על הקריטריונים שנקבעו                  בסעיפים 1 עד 3.

2. הכנסות של עצמאי שאינו עונה להגדרה נחשבות כהכנסות פסיביות.

3. הכנסות פסיביות חייבות במס ביטוח לאומי. קיים פטור של 25% מהשכר הממוצע במשק (בשנת 2023 – 2,968 ש"ח) באם ההכנסות פסיביות אך לא פחות מהחיוב המינימאלי לביטוח לאומי (בשנת 2023 –  194 ש"ח לחודש).

 

 

ג. שיעורי התשלומים לביטוח לאומי –  עצמאי

1. עד 60% מהשכר הממוצע במשק 5.97% (שנת 2023 7,122 ש"ח).

3. בין 60% מהשכר הממוצע במשק לשיעור המלא – 17.83% (פי ארבע מהשכר הממוצע במשק, בשנת 2023 – 47,465 ש"ח).

 

ד. שיעורי התשלומים לביטוח לאומי –  עבור הכנסה שלא מעבודה

1. עד 25% מהשכר הממוצע במשק – פטור (שנת 2023 – 2,968 ש"ח).

2. עד 60% מהשכר הממוצע במשק 9.61% (שנת 2023 – 7,122 ש"ח).

3. בין 60% מהשכר הממוצע במשק לשיעור המלא – 12% (פי ארבע מהשכר הממוצע במשק בשנת 2023 – 47,465 ש"ח).

 

 

בכבוד רב,

 ששי זכאי

רואה חשבון ומשפטן  (.LL.B)

מוסמך במנהל עסקים (.M.B.A)

 

 

[1] חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995

 

 

 

להורדת הקובץ בפורמט PDF

אין להזקק לתוכן חוזר זה מבלי לקבל עצה מקצועית מתאימה שכן אין מטרת החוזר אלא להסב את תשומת הלב לאמור בו.