בקשה למספר הקצאה לחשבונית מס – חשבוניות ישראל

הנידון: בקשה למספר הקצאה לחשבונית מס – חשבוניות ישראל

 
רקע:

בשנת 2023 נשלחו שני עדכונים בנוגע להערכות לקראת ה"קצאת" מספרי חשבוניות ע"י רשות המיסים. הפלטפורמה שנבנתה מכונה "חשבוניות ישראל".

הפלטפורמה "חשבוניות ישראל" נועד לצמצם את תופעת החשבוניות הפיקטיביות. במסגרת המודל ובהתאם לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג– 2023, נקבע כי החל מ-1.1.2024, רשות המסים תנפיק מספרי הקצאה לחשבוניות מס המוצאות ללקוחות שרשומים כעוסק מורשה, באמצעות מערכת מקוונת. מספרי הקצאה אלה יידרשו כתנאי לניכוי מס התשומות בעסקאות שמעל לתקרה שנקבעה בחוק (25,000 ש"ח לשנת 2024, 20,000 ש"ח לשנת 2025, 15,000 ש"ח לשנת 2026, 10,000 ש"ח לשנת 2027, ו-5,000 ש"ח לשנת 2028). 

קישור למערכת:

https://www.gov.il/he/service/request-assignment-number-for-tax-invoice

 

מסמכים:
  1. המערכת מקצה :

          א. חשבוניות מס,

          ב. חשבוניות מס קבלה ועוד.

  1. נכון למועד זה, אין צורך להקצות:

         א. חשבונית ללא מע"מ.

          ב. חשבונית פטורה ממע"מ.

          ג. חשבונית עצמית.

          ד. עסקת אקראי.

          ה. זיכויים.

          ו. חשבוניות רש"פ.

          ז. מסמך אחר שאישר המנהל.

         ח. רשימון ייצוא ו/או יבוא.

רישום:

רצ"ב מצגת המסבירה באופן מפורט את הליך הרישום. יש מספר שלבים:

  • רישום של העוסק לאזור האישי של רשות המיסים (ולא אזור אישי ממשלתי).
  • צימות ושיוך החברה שבבעלותו.
  • מתן הרשאות לגורמים נוספים בחברה.
 
 
נתונים והדרכה לשם הגשת בקשה להקצאה:

הבקשה תכלול את הפרטים הבאים:

     א. מספר העוסק מורשה של הלקוח.

     ב. מספר החשבונית.

     ג. סכום החשבונית לפני מע"מ.

     ד. סכום המע"מ.

לבחירת העוסקים: ניתן לפרט את תוכן העסקה.

חשבוניות ישראל – לקוחות:

 יש להנפיק חשבונית מס ולקבל מספר הקצאה דרך האתר של רשות המיסים הרשום לעיל. נציין כי תוכנות ממוחשבות פיתחו מודל אשר מדווח באופן מקוון ומקבל מספר הקצאה.

רצ"ב מצגת מפורטת של רשות המיסים בעניין זה.

חשבוניות ישראל – ספקים:

קיזוז מע"מ יותר רק אם ספק אשר הנפיק  חשבוניות מס דיווח עליה במערכת, קיבל מספר הקצאה. משמע יש להיכנס לאזור האישי של העסק בקשות המיסים (חשבוניות ישראל  ולבדוק האם ניתן אישור, מספר הקצאה, סכום ומספר עוסק.

הערה נוספת:

מספרי הקצאה יינתנו בשנת 2024 ללא בדיקות עומק (ייבדק ,כנראה, רק אם קיים תיק פתוח במע"מ ללקוח). משנת 2025 המערכת תבצע בדיקות עומק  האם "ניתן" לקבל מספרי הקצאה, המספרים לא יתקבלו באופן "אוטומט". 

 

קבצים מצורפים:

01 הרשאות ורישום

02 חשבוניות ישראל – הדרכה ליישום

03 חשבוניות ישראל – צד לקוח

04 חשבוניות ישראל – צד הספק